Általános szerződési feltételek

Nyomtatóbarát verzió


 

 Figyelemfelhívás a Felhasználók Részére

 

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: „ÁSZF”) megismerése előtt nyomatékosan szeretnénk felhívni tisztelt Felhasználóink figyelmét arra, hogy a jelen dokumentum a MONTONELLI Fashion Group Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Székhely: 3200 Gyöngyös, Batsányi ut 9.; Cégjegyzékszám: 10-10-020310) által üzemeltetett www.dressa.com weboldal általános szerződési feltételeit tartalmazza. Ezen rendelkezésektől a MONTONELLI Fashion Group Zártkörűen Működő Részvénytársaságnak eltérni nem áll módjában, és az itt rögzítettek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény Hatodik Könyv XV. fejezetének (6:77-81.§§) rendelkezései alapján általános szerződési feltételeknek minősülnek és a felek jogviszonyában kötelező erővel bírnak. A MONTONELLI Zártkörűen Működő Részvénytársaság törekszik arra, hogy a jelen ÁSZF tartalma egyértelmű és következetes legyen, mindemellett felkérjük Felhasználóinkat arra, hogy minden értelmezési kérdésben ismerjék meg és használják a jelen ÁSZF fogalom meghatározásait, amelyet az ÁSZF Értelmező rendelkezései között találnak meg.

A MONTONELLI Fashion Group Zártkörűen Működő Részvénytársaság munkatársai a kérdések tisztázása érdekében bármikor szívesen állnak a Felhasználók rendelkezésére. Elöljáróban rögzíteni szeretnénk azt is, hogy az ÁSZF olyan speciális jogügyletek szabályozását tartalmazza, amelyek eltérhetnek az eddig Önök által megismert gyakorlattól, ezért kérjük, hogy az ÁSZF-et figyelmesen olvassák végig, és csak annak részletes áttanulmányozása után lépjenek szerződéses kapcsolatba a MONTONELLI Fashion Group Zártkörűen Működő Részvénytársasággal.

Felhívjuk a tisztelt Felhasználóink figyelmét, hogy a felhasználói igények meghatározásánál az olyan felhasználó magatartását vesszük alapul, aki ésszerűen, tájékozottan, az adott helyzetben elvárható figyelmességgel és körültekintéssel jár el.

AZ ALÁBBI SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK AZ ÖN ÉS A MONTONELLI Fashion Group ZRT. TÁRSASÁG MEGÁLLAPODÁSÁNAK FELTÉTELEI, AMELYEK A WWW.DRESSA.COM WEBOLDAL, ILLETVE AZOK EGYES SZOLGÁLTATÁSAI ÖN ÁLTALI HASZNÁLATÁRA VONATKOZNAK. AZ ÁSZF TARTALMAZZA A WWW.DRESSA.COM WEBOLDALON KERESZTÜL A FELHASZNÁLÓKNAK NYÚJTOTT ELEKTRONIKUS KERESKEDELMI SZOLGÁLTATÁSOK FELTÉTELEIT, A SZOLGÁLTATÓ ÉS A SZOLGÁLTATÁSOKAT IGÉNYBE VEVŐ FELHASZNÁLÓK JOGAIT ÉS KÖTELEZETTSÉGEIT. AZ ÁSZF MINDEN JOGÜGYLETRE ÉS SZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZIK, AMELY WWW.DRESSA.COM WEBOLDALON KERESZTÜL TÖRTÉNIK, FÜGGETLENÜL ATTÓL, HOGY ANNAK TELJESÍTÉSE MAGYARORSZÁGRÓL VAGY KÜLFÖLDRŐL, A SZOLGÁLTATÓ VAGY KÖZREMŰKÖDŐJE ÁLTAL TÖRTÉNIK.

A MEGÁLLAPODÁS MEGKÖTÉSÉHEZ AZ ÁSZF ÁTOLVASÁSA UTÁN KATTINTSON A "ELOLVASTAM ÉS ELFOGADOM" GOMBRA/JELÖLŐNÉGYZETBE. HA JELEN ÁSZF FELTÉTELEI NEM ELFOGADHATÓAK AZ ÖN SZÁMÁRA, NE KATTINTSON A " ELOLVASTAM ÉS ELFOGADOM" GOMBRA/JELÖLŐNÉGYZETBE, ÉS NE HASZNÁLJA A WWW.DRESSA.COM WEBOLDALT, VALAMINT AZOK EGYES SZOLGÁLTATÁSAIT. AZ „ELOLVASTAM ÉS ELFOGADOM” GOMBRA/JELÖLŐNÉGYZETBE TÖRTÉNŐ KATTINTÁSSAL ÖN ELISMERI ÉS KIJELENTI, HOGY AZ ALÁBBI SZERZŐDÉSI FELTÉTELEKET A SZERZŐDÉSKÖTÉST MEGELŐZŐEN TELJES KÖRŰEN MEGISMERTE, ANNAK TARTALMÁT KIFEJEZETTEN ELFOGADJA.

 

Bevezető rendelkezések

www.dressa.com honlap az MONTONELLI Fashion Group Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Székhely: 3200 Gyöngyös, Batsányi ut 9.; Cégjegyzékszám: 10-10-020310; a továbbiakban: „Társaság” vagy „Szolgáltató”) tulajdona.

A Társaság érdekelt abban, hogy az általa forgalmazott termékeket a felhasználók a lehető legszélesebb körben megismerjék és megvásárolják a www.dressa.com honlapon keresztül; a Szolgáltató ezen elkötelezettségéből kiindulva létrehozta a www.dressa.com weboldalt (a továbbiakban: „Honlap”), ahol a DRESSA elnevezésű webáruházat működteti (a továbbiakban: „Webáruház”).

A Webáruház célja ruházati termékek termékek árusítása mellett a felhasználók széleskörű tájékoztatása, és a felhasználók vásárlásokhoz kapcsolódó véleménynyilvánítására felület biztosítása.

A Honlap szerzői jogvédelem alatt áll. A Társaság a szerzői jogosultja a Honlapon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak: ideértve többek között a Honlap szerves részét képező valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a Honlap felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást.

Nem regisztrált igénybe vevőre a jelen általános szerződési feltételek rendelkezései annyiban irányadóak, amennyiben a Webáruház szolgáltatásainak igénybevétele alatti tevékenységére aktivitására jelen általános szerződési feltételekek rendelkezést tartalmaznak.

A Webáruház szolgáltatásainak igénybevételéhez regisztráció szükséges, amelynek keretében a felhasználó elfogadja jelen általános szerződési feltételeket.

A Társaság a Szegei Törvényszék Cégbíróságán 10-10-020310 cégjegyzékszámon bejegyzett, zártkörűen működő részvénytársaság társaság formában működő gazdasági társaság. A Társaság a tevékenységét a mindenkor hatályos magyar jogszabályok alapján végzi.

Értelmező rendelkezések

A jelen ÁSZF értelmezése során az alábbiakban felsorolt nagy kezdőbetűs szavak és kifejezések – tekintet nélkül arra, hogy milyen időben, számban, módban és esetben állnak – az alábbiakban meghatározott jelentéssel bírnak:

Adásvétel” jelenti a Társaság Termékének a Webáruházban történő megvásárlását.

ÁSZF” azt a Társaság által alkalmazott szabályrendszert jelenti, amely meghatározza a Társaság és a Felhasználó közötti elektronikus kereskedelmi jogviszony alapvető szabályait, és amelynek rendelkezéseit alkalmazni kell a Társaság és valamennyi Felhasználója közötti minden olyan jogviszonyban, amelynek során a Felhasználó a Webáruházban Terméket vásárol a Társaságtól.

Elkertv.” jelenti az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényt.

Felhasználó” jelenti azt a természetes vagy jogi személyt, aki a jelen ÁSZF elfogadását követően a Társaság Honlapját használja vagy a Webáruház szolgáltatásait igénybe veszi.

Harmadik Személy” jelenti az olyan természetes vagy jogi személyt, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetet, amely vagy aki nem azonos a Felhasználóval, illetőleg a Társasággal vagy annak képviselőjével.

Infotv.” jelenti az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényt.

Ptk.” jelenti a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt.

Személyes Adat” jelenti valamennyi, a Felhasználóval kapcsolatba hozható adatot, az adatból levonható, a Felhasználóra vonatkozó következtetést.

Szolgáltatás(ok)” jelenti(k) a Társaság által a Felhasználónak az ÁSZF elfogadását követően a Honlapon keresztül nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatás(oka)t vagy azok bármelyikét.

Társaság” vagy „Szolgáltató” jelenti a MONTONELLI Fashion Group Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Székhely: 3200 Gyöngyös, Batsányi ut 9.; Cégjegyzékszám: 10-10-020310).

Tartalom” jelenti azt a tartalmat, amit a Felhasználó a Honlap felületén megjelenít.

Termék” jelenti a Társaság által forgalmazott termékeket, továbbá a Társaság által mindenkor értékesítendő bármely árut és szolgáltatást.

Vásárló” jelenti azt a természetes vagy jogi személyt, aki a Társaság Termékét a Társaságtól a Webáruházban megvásárolja.

A jelen ÁSZF alkalmazásában a címszavak és a bekezdésszámok kizárólag hivatkozási alapul szolgálnak, és csak az ÁSZF szövegének értelmezésével együtt vehetők figyelembe.

Az ÁSZF alkalmazási köre

A Társaság és a Felhasználó közötti elektronikus kereskedelmi szolgáltatási jogviszonyra vonatkozó szabályok összességét a jelen ÁSZF és a vonatkozó jogszabályok együttesen tartalmazzák.

Az ÁSZF hatálya és elfogadása a felhasználó részéről

A jelen ÁSZF-et a Társaság határozatlan időre adja ki. Az ÁSZF rendelkezései a Társaság és a Felhasználó közötti jogviszonyban az ÁSZF elfogadásától alkalmazandók.

A jelen ÁSZF személyi hatálya a Társaságra, a Felhasználóra és a Vásárlóra terjed ki.

Az ÁSZF rendelkezéseit kell alkalmazni – jogszabály kötelező erejű rendelkezése hiányában – a Társaság és a Felhasználó minden olyan kapcsolatára, amely során a Társaság a elektronikus kereskedelmi szolgáltatást nyújt.

A Felhasználó az ÁSZF elfogadásával kifejezetten kijelenti, hogy a Társaság a jelen ÁSZF bevezető részében a Ptk. 6:78. §-a szerinti tájékoztatási kötelezettségének eleget tett.

A „elolvastam és elfogadom” jelölő négyzet megjelölésével a Felhasználó kifejezetten nyugtázza az ÁSZF elolvasását, és – a Társaság figyelemfelhívó tájékoztatását követően – a dokumentumban foglalt általános szerződési feltételeket kifejezetten elfogadja.

A Felhasználó az ÁSZF elfogadásával tudomásul veszi és egyben kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Társaság a Személyes adatait marketing célú tevékenységekre használhatja fel

Az ÁSZF Egyoldalú módosítása

A Társaság jogosult az ÁSZF-et egyoldalúan kiegészíteni, illetve módosítani. A Társaság az ÁSZF módosításáról szóló hirdetményét – annak hatálybalépését legalább 15 (tizenöt) nappal megelőzően – köteles a Honlapon közzétenni.

A Felhasználó felelőssége, hogy a módosítás tartalmát megismerje, illetve arról a Társaságnál vagy a Társaság honlapján tájékozódjon.

Az ÁSZF változása a Társaság és a Felhasználó között korábban létrejött, de még nem teljesített vagy még meg nem szűnt valamennyi jogviszonyra vonatkozik, és a közöttük fennálló jogviszonyok ennek megfelelően módosulnak, feltéve, hogy a Felhasználó a módosítást elfogadta. Az ÁSZF-módosítás Felhasználó általi elfogadásának minősül és ebből kifolyólag a Társaság és a Felhasználó közötti jogviszony ennek megfelelően a módosítás időpontjától módosul, amennyiben a Felhasználó a módosítás hatálybalépését követően a Szolgáltatást továbbra is igénybe veszi, illetőleg a Felhasználó a módosítás Honlapon történt megjelenését követő 8 (nyolc) napon belül a Társaság felé írásban nem nyilatkozott kifejezetten úgy, hogy a módosítást nem fogadja el.

Amennyiben a Felhasználó – a Társasághoz címzett írásbeli kifejezett nyilatkozatával – a tervezett módosítást nem fogadja el, úgy a Társaság jogosult a felek közötti jogviszonyt egyoldalúan azonnali hatállyal megszüntetni, vagy a jogviszonyt az ÁSZF módosítása előtti változatlan tartalommal hatályában fenntartani.

Az ÁSZF nyilvános, azt a Honlapon bárki megtekintheti és megismerheti, ugyanakkor az ÁSZF a Társaság szellemi alkotása, az a hatályos jogszabályok alapján szerzői jogi védelem alatt áll.

Kézbesítés

A Társaság a Felhasználónak szóló szerződéses ajánlatokat, nyilatkozatokat, értesítéseket a Felhasználó által a Termék(ek) a Honlapon történő megrendelése során megadott e-mailcímre küldi meg. Amennyiben a megadott e-mailcím a Termék(ek) a Honlapon történő megrendelést követően megszűnik, úgy az értesítés elmaradásából származó károkért a Társaság nem felel, felelősségét ebben a körben kifejezetten kizárja.

A Társaság részére szóló írásos küldeményeket a Társaság székhelyére, illetve az info@cipoplaza.hu e-mail címre kell megküldeni. A Társaság a Felhasználó kifejezett kérésére esetenként igazolást ad a küldemény átvételéről. Az átvétel igazolásának minősül, ha a küldemény másolatát a Társaság bélyegzőlenyomatával, felhatalmazott képviselője aláírásával és dátummal látja el.

Társaság elérhetőségei az alábbiak:

telefon: +36 (1) 999 9949

e-mail: info@cipoplaza.hu

posta: 1135 Budapest, Teve utca 60.

Ügyfélszolgálat elérhetősége

telefonos ügyfélszolgálat nyitva tartás: munkanapokon 9-17 óráig; tel.: +36 (1) 999 9949

Ügyfélszolgálat elérhetősége: 1135 Budapest, Teve utca 60.

e-mail: info@dressa.com

A társaság felelőssége

A Társaság az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások során mindenkor a tőle elvárható gondossággal és körültekintéssel, valamint a Felhasználó érdekeinek az adott körülmények között lehetséges legnagyobb mértékben történő figyelembevételével jár el.

A Társaság nem felel az olyan károkért, amelyek rajta kívülálló és el nem hárítható okból – így különösen erőhatalom, belföldi vagy külföldi hatósági rendelkezés, szükséges hatósági engedély megtagadása vagy késedelmes megadása folytán – következtek be.

A Társaság jogosult a Szolgáltatások nyújtását bármikor saját diszkrecionális döntésével felfüggeszteni vagy megszüntetni. A fenti pontban foglaltak az irányadók abban az esetben is, ha (i) a Társaság a Szolgáltatások nyújtását saját diszkrecionális döntésével felfüggeszti vagy megszünteti; (ii) a Társaság vagy a Társaság valamely szerződéses partnere jelentős ok miatt bizonyos ideig szünetelteti vagy korlátozza működését; illetőleg (iii) ha a Szolgáltatás szüneteltetésére a Felhasználók adatai védelme érdekében kerül sor.

A Társaság a Szolgáltatást az Elkertv. rendelkezései szerint végzi. A Társaság a Honlap üzemeltetésével lehetőséget kíván biztosítani arra, hogy Termékeit a Felhasználók elektronikus úton megvásárolhassák. A fentiekre tekintettel a Társaság, mint a Termék tényleges értékesítője elsősorban elektronikus kereskedelmi tevékenységet folytat.

A Felhasználó a Honlapot kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy a Társaság nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért. A Társaság kizár továbbá minden felelősséget a Honlap Felhasználói által tanúsított magatartásért.

Nem terheli felelősség a Társaságot olyan, kisebb jelentőségű hibákért vagy mulasztásokért, amelyek nagyszámú ügylet teljesítése során az általában elvárható gondosság mellett is előfordulhatnak. Nem felel a Társaság az általa vállalt Szolgáltatás teljesítésének elmaradásáért, ha az eljárást a Felhasználó és Harmadik Személy közötti jogvita, vagy Harmadik Személy felróható magatartása akadályozza.

A Társaság legjobb tudása szerint mindent megtesz annak érdekében, hogy a Webáruházban megjelenő adatok (termékek ára, leírása, árukészlet, stb.) a lehető legpontosabbak legyenek, azonban a feltüntetett adatok hibátlanságát garantálni nem tudja. Amennyiben a Társaság a termék oldalon bármely információt hibásan tüntet fel, a Vásárló elállhat a hibás adatokkal közölt termék megrendelésétől, azonban a Társaság egyéb követelés, kártérítési igény kielégítésére nem kötelezhető.

A Társaság semmilyen felelősséget nem vállal a gyártó által a terméken feltüntetett, vagy a termékkel kapcsolatban szolgáltatott egyéb információ (pl.: reklám) pontatlanságáért vagy valótlanságáért.

A Szolgáltatás használata során - beleértve a bankkártyás fizetést is - történő adatközlés hiányosságaiért, illetve a hibásan megadott adatokból adódó bármilyen következményért az Társaság felelősséget nem vállal.

A Honlap harmadik személyek által üzemeltetett weboldalakra mutató linkeket is tartalmaz. Amennyiben a Társaság tudomást szerez arról, hogy az általa linkelt oldal vagy a linkelés harmadik személyek jogait vagy a hatályos jogszabályokat sérti, a linket haladéktalanul eltávolítja a Honlapról. Ezen felül a Társaság az oldalon elérhetővé tett linkek, illetve az általuk lehívható weboldalak tartalmáért semmilyen felelősséget nem vállal és azok tartalmát nem ellenőrzi.

A Társaság felelősségének jelen ÁSZF szerinti korlátozása vagy kizárása nem érinti a Társaságnak azt a felelősségét, amelyet szerződésben érvényesen nem lehet korlátozni vagy kizárni.

Az elektrtonikus kereskedelmi szolgáltatás igénybevétele és tárgya

A Honlap használatához és a Honlapon történő elektronikus kereskedelmi Szolgáltatások igénybevételéhez regisztráció szükséges. A Honlapon történő elektronikus kereskedelmi Szolgáltatások igénybevételére ÁSZF-ben rögzítetteknek megfelelően bármely regisztrált Felhasználó jogosult. Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások jelentik a Termékek megrendelését és a Társaság és a Felhasználó között a Termékek Adásvételét.

A regisztráció a regisztrációs ív pontos és valós adatokkal történő, megfelelő és hiánytalan kitöltésével indul. Amennyiben a Felhasználó nem ad meg adatokat, vagy nem megfelelő formátumban adja meg az adatokat, vagy olyan e-mail címet ad meg, amellyel regisztráció már létezik, úgy a regisztráció újra kezdődik mindaddig, amíg a regisztrációs ív nem teljes és hiánytalan, vagy nem ütközik már létező regisztráció egyedi azonosításra alkalmas adatába. A regisztráció megtörténtéről a megadott e-mail címre elektronikus levélben értesítést küldünk (rendszerüzenet).

Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatás tárgya a Társaság által forgalmazott Termékek Honlapon található elektronikus áruházon keresztül történő megvásárlása, amelyre a jelen ÁSZF, a Ptk. és az Elkertv. rendelkezései az irányadók.

A Szolgáltatás tartalma vonatkozásában a Honlapon található információk irányadóak. A Szolgáltatások tartalmának esetleges bővüléséről vagy változásáról a Társaság a Honlapon közzétett hirdetmények, és/vagy e-mailben küldött tájékoztatók útján értesíti a Felhasználót.

Termékek adásvétele a Termék Megrendelése

A Termékek megrendelése a következő lépések alapján történik.

a Vásárló a megvásárolni kívánt Termék(ek)et a kosárba helyezi;

a „Kosár Megtekintése” gomb vagy a kosár ikon kiválasztásával a Vásárló megtekintheti, a kosárba helyezett Termékeket, módosíthatja vagy törölheti a kosár tartalmát;

a "Tovább a pénztárhoz" gombra kattintva a Vásárló a Termék megrendelése érdekében megadja a megrendeléshez szükséges Személyes Adatait (vezetéknév; keresztnév; érvényes e-mail cím; lakhely / szállítási cím; telefonszám), továbbá elfogadja az ÁSZF-et és a Honlapon feltüntetett adatkezelési szabályzatot;

az „Elküld” gombra kattintva a szállítási mód, és követően a fizetési mód kiválasztására nyílik lehetőség;

amennyiben a Vásárló mindent rendben talál, akkor a "Megrendelés Elküldése" gombra kattintva tudja elküldeni megrendelését és kifizetni a megvásárolni kívánt Termék(ek)et, illetve megjegyzést is fűzhet a megrendelésével kapcsolatosan.

A Vásárló a „Megrendelés Elküldése” gombra kattintva kijelenti, hogy a rendeléssel járó fizetési kötelezettségét elfogadja, jelen ÁSZF, valamint a Honlapon található adatkezelési szabályzat feltételeit megismerte és elfogadja, továbbá az adatkezelési szabályzatban foglalt adatkezelésekhez hozzájárul.

A megrendelés elküldését követő 48 (negyvennyolc) órán belül a Társaság e-mail-ben visszaigazolást küld a Vásárlónak a megrendelés megerősítésére (rendszerüzenet).  E visszaigazoló e-mail nem minősül a Szolgáltató részéről a Vásárló által tett ajánlat elfogadásának, és e visszaigazolással érvényes szerződés nem jön létre a Szolgáltató és Vásárló között.

A Szolgáltató a Vásárló megrendelését (ajánlatát) külön elfogadó e-mail útján fogadja el, amelyben a Vásárlót tájékoztatja egyebek mellett a szerződés létrejöttéről, illetve a várható szállítás idejéről. Érvényes szerződés a felek között ekkor jön létre. A Vásárló mentesül az ajánlati kötöttség alól, ha késedelem nélkül, vagyis 48 (negyvennyolc) órán belül nem kapja meg a Szolgáltatótól az elküldött megrendelésére vonatkozó külön elfogadó e-mailt.

Az e-mailben történő visszaigazolás kézbesítésének hiányát okozhatja a rosszul megadott e-mail cím, vagy a postafiókjához tartozó tárhely telítettsége. Az e-mail-ben történő visszaigazolás automatikusan megtörténik a megrendelés rögzítését követően.

A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a Ptk. és az Elkertv.-ben foglaltak az irányadóak. A szerződés a Fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.

A Vásárló és a Szolgáltató között a megrendelt Termékek vonatkozásában létrejött adásvételi szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül, és az a Szolgáltató által rögzítésre kerül. A felek között létrejött szerződést a Vásárló az Adásvételtől számított egy (1) éven belül a Szolgáltató székhelyén megtekintheti.

A Vásárló és a Szolgáltató a Termékek vonatkozásában az adásvételi szerződést magyar nyelven kötik meg.

A Termékek megrendeléséhez szükséges adatok megadásakor minden adatot a megfelelő helyre kell begépelni. A Honlapon futó szoftver figyelmezteti a Vásárlót a rossz formában vagy hiányosan megadott adatokra.

A Társaság jogosult a Termék megrendelésével tudomására jutott adatokat rögzíteni, és azokat a vonatkozó adatvédelmi szabályoknak megfelelően kezelni. A Felhasználó kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Társaság külön adatvédelmi és adatkezelési szabályzattal rendelkezik, amelyek Felhasználó általi megismerése és elfogadása a szolgáltatási jogviszony létrejöttének feltétele.

Szolgáltatót a Termék megrendelése során megadott adatok Felhasználó által történő megváltoztatásából eredő kárért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

A Társaság fenntartja a jogot, hogy a Szolgáltatás bármely tartalmi elemét bármikor előzetes figyelmeztetés nélkül módosítsa vagy megszüntesse, azok megjelenését, tartalmát, működését megváltoztassa, azon hirdetést, saját szolgáltatásait bemutató vagy egyéb tartalmat helyezzen el.

A Társaság által a Felhasználóknak küldött, a Szolgáltatás működésével, a vásárlás folyamatával, technikai tudnivalókkal, a jelen Szerződés módosításával kapcsolatos ún. rendszerüzenetek letiltása nem lehetséges.

Fizetési és szállítási feltételek

A Vásárló bankkártyás rendszeren keresztül történő fizetés és utánvét között választhat a Termékek megvásárlásakor.

Bankkártyás fizetésnél az oldalon megjelenő online BORGUN banki terminálon keresztül, a BORGUN biztonságos Direkt Internetes fizetés felületén keresztül fizethet. A bank felé vásárlói adatokat nem továbbítunk, és a banktól sem kapunk banki adatokat, kivéve a tranzakció sikerességéről szóló igazolást.

A BORGUN bankkártya fizetési rendszer üzemeltetője az InVenturio Zrt. (székhely: 6800 Hódmezővásárhely, Kaszap utca 6 III.em 7, ügyfélszolgálati kapcsolat: email: info@inventurio.hu, telefon: + 36 457 9101)

A Társaság a Termékek Vásárlóhoz történő szállítására az általa megfelelő formában kiválasztott szaktársaságot veszi igénybe. A szállítás költsége a Vásárlót terheli, amelyet a rendszer a Termék árához a megrendeléskor hozzáadja. A Vásárló a Termék megrendelésénél választhat úgy, hogy a megrendelt Terméket ingyenesen veszi át a Társaság „Szállítási Feltételek” menüpontban feltüntettet telephelyen.

A szállítás részletes feltételeit a Társaság a Honlap „Szállítási Feltételek” menüpontjában rögzíti.

Felhasználók hozzászólásai, értékelései

A Szolgáltatás keretén belül, az egyes termékek oldalain a Felhasználók az ÁSZF/Szabályzat keretei között véleményeket, hozzászólásokat, értékeléseket, a Szolgáltató által meghatározott tartalmakat (a továbbiakban együttesen: „Felhasználói Tartalmak”) tehetnek közzé, illetve tárolhatnak a Weboldalon.

A Felhasználói Tartalom elhelyezéséhez minden Felhasználónak meg kell adnia egy tetszőleges felhasználónevet. Amennyiben a Vásárló a vásárlói profiljában belépett állapotban helyez el Felhasználói Tartalmat, az általa első alkalommal kiválasztott felhasználónevet elmentjük, és az adott Vásárló a későbbiekben is ezen a néven szólhat hozzá egy-egy termékhez. Felhasználónév megadására a regisztráció során nincs lehetőség, az csupán az első Felhasználói Tartalom elhelyezésekor lehetséges.

A Felhasználó kötelezettséget vállal arra, hogy az általa szabadon szerkeszthető tartalmak, valamint az általa közzétett adatok, információk, stb. a valóságnak megfelelnek. Az Társaság felhívja a Felhasználó figyelmét, hogy ezen Felhasználói Tartalmak célja minden esetben a többi Felhasználó tájékozódásának elősegítése, és a Felhasználó köteles tartózkodni ezen funkciók jogsértő módon vagy célra történő használatától.

A Szolgáltató csupán szúrópróbaszerűen, illetve akkor ellenőrzi a Felhasználói Tartalmakat, ha annak tartalmára felhívják a figyelmét. Ebben az esetben a Szolgáltató a rendelkezésére álló információk alapján mérlegeli az ügy összes körülményét, és szabadon dönt a Felhasználó Tartalom eltávolításáról, illetve a Felhasználó Honlappal kapcsolatos aktivitásának korlátozásáról, vagy a Vásárló regisztrációjának törléséről.

A Szolgáltatás keretein belül történő Felhasználói véleménynyilvánítás nem tükrözi a Társaság véleményét.

Elállás

A jelen pontban foglaltak kizárólag a szakmája, foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró Vásárlóra vonatkoznak, aki Terméket (árut) vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, valamint az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje (a jelen pont alkalmazásában a továbbiakban: „Fogyasztó”).

A Fogyasztó jogosult a Termék Adásvételére irányuló szerződés esetén a Terméknek, több Termék szolgáltatásakor az utoljára szolgáltatott Terméknek, a Fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított 30 (harminc) napon belül a szerződéstől indokolás nélkül elállni. A Fogyasztó a szerződés megkötésének a napja és a Termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja elállási jogát.

Ha a Fogyasztó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni a Társaság részére a Társaság fenti pontban meghatározott valamely elérhetőségén. Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát a Szolgáltató részére. A Szolgáltató e-mailben haladéktalanul visszaigazolja a Fogyasztó elállási nyilatkozatának megérkezését.

Az elállási nyilatkozatot tartalmazó dokumentumot ide kattintva éri el.

A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát a jelen . pontban meghatározott rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta.

Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a Fogyasztó az erre irányuló nyilatkozatát 30 (harminc) naptári napon belül (akár a 30. naptári napon) elküldi a Szolgáltatónak.

Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mailen keresztül történő értesítés esetén az e-mail küldésének idejét veszi figyelembe a Szolgáltató a határidő számítás szempontjából. Javasolt, hogy a Fogyasztó az elállásról szóló levelet ajánlott küldeményként adja postára, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma.

A Fogyasztó elállása esetén köteles a megrendelt Terméket a Társaság pontban feltüntetett címére indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 (tizennégy) napon belül visszaküldeni. A határidő betartottnak minősül, ha Fogyasztó a 14 (tizennégy) napos határidő letelte előtt elküldi (postára adja vagy az általa megrendelt futárnak átadja) a Terméket. A Termék Szolgáltató címére történő visszaküldésének költsége a Fogyasztót terheli. A Szolgáltatónak az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni. A Termék visszaküldési költségén kívül az elállás kapcsán a Fogyasztót semmilyen más költség nem terheli.

Ha a Fogyasztó eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Fogyasztó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 (tizennégy) napon belül – a Termék visszaküldése feltételével – a Szolgáltató visszatéríti a Fogyasztó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási (kiszállításért fizetett) költséget is, kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Fogyasztó a Szolgáltató által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott. A Szolgáltató jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a Terméket, vagy a Fogyasztó nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a Szolgáltató a korábbi időpontot veszi figyelembe.

A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz a Szolgáltató, kivéve, ha Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.

A Fogyasztó kizárólag akkor vonható felelősségre a Termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a Termék jellegének, tulajdonságainak megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

A Fogyasztó nem gyakorolhatja elállási jogát, amennyiben a megrendelt termék olyan zárt csomagolású cikk, amely a csomagolás felbontása után higiéniai vagy egészségvédelmi okból vissza nem szolgáltatható (fehérnemű, kozmetikumok, stb.), és a termék csomagolását felbontotta, és/vagy használatát már megkezdte.

A Társaság a Honlapon történő ajánlattétel útján jogosult a Termékek értékesítésére vonatkozóan ún. csomagakciókat meghirdetni. Csomagakció alatt olyan akciókat kell érteni, amelynek esetében a Társaság két vagy több Termék Fogyasztó általi megvásárlása esetén a csomagban található meghatározott egy vagy több Termékre árengedményt biztosít. Az irányadó jogszabályok és az ÁSZF kicserélésre és elállási jogra vonatkozó rendelkezéseit a Társaság által meghirdetett csomagakciók esetén a jelen pontban meghatározott alábbi eltérésekkel kell alkalmazni. Csomagakció esetén, amennyiben a csomagban értékesített Termékek közül bármelyik esetében kicserélésre kerül sor, úgy a Társaság minden esetben az adott kicserélésre kerülő Termék rendelkezésre álló szín és méret választékából biztosít csere Terméket. Amennyiben a Fogyasztó a csomagakcióban megvásárolt Termékek valamelyike vagy bármelyike tekintetében elállási jogával él, úgy a szerződéstől történő (részleges) elállást követően haladéktalanul, de legkésőbb a Fogyasztó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 (tizennégy) napon belül – az elállással érintett Termék(ek) visszaküldése feltételével – a Szolgáltató köteles a Fogyasztónak az elállással érintett Termék ellenértékét visszatéríteni. A visszatérítendő ellenszolgáltatás összege minden esetben a csomagban értékesített Termékek közül az elállással nem érintett Termék(ek) összesített ellenértékéhez igazodik, azaz a Társaság a csomagakcióban értékesített teljes akciós csomagárának összegéből levonja a megtartott termékek ellenértékét és az így megkapott különbözetet köteles a Fogyasztónak visszatéríteni.

Szavatosság

A Felhasználó minőségi kifogás esetén szavatossági igénnyel élhet a Társaság felé. A (kellék)szavatosság a Társaság hibás teljesítésért való felelősségét jelenti. Hibás a teljesítés, ha a Termék – a teljesítés időpontjában – nem felel meg a Honlapon feltüntetett és a Társaság által meghatározott tulajdonságoknak. A Vásárló a Termék vásárlása esetén a Ptk. 6:163. §- a értelmében a teljesítés időpontjától számított kétéves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit. A kiszállított Termékekkel kapcsolatos minőségi reklamációkat, kifogásokat a hiba felfedezése után a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül kell a Társaság felé  közölni. A jogszabály fogyasztói szerződések esetében kéthónapos határidőt állapít meg, amelyen belül a kifogásközlés kellő időben megtettnek minősül. A két hónapon túli bejelentés önmagában nem eredményezi a Vásárló jogainak elveszítését, de a késedelmes közléssel okozott károkat meg kell téríteni a Társaság részére. Hibás teljesítés esetén a Vásárló

elsősorban – választása szerint – kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott szavatossági igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a Társaságnak a másik szavatossági igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne.

ha sem kijavításra, sem kicserélésre nincs joga a Vásárlónak, vagy ha a Társaság a kijavítást, illetve a kicserélést nem vállalta, vagy e kötelezettségének (megfelelő határidőn belül, a Vásárlónak okozott jelentős kényelmetlenség nélkül) nem tud eleget tenni - választása szerint - megfelelő árleszállítást igényelhet vagy elállhat a szerződéstől. 

Panaszügyintézés és egyéb jogérvényesítési lehetőségek

A Felhasználó a Termékkel vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

telefonos ügyfélszolgálat nyitva tartás: munkanapokon 9-17 óráig; tel.: +36 (1) 999 9949

Ügyfélszolgálat elérhetősége: 1135 Budapest, Teve utca 60.

e-mail: info@dressa.com

A hatályos jogszabályok értelmében a szóbeli panaszt a Szolgáltató azonnal kivizsgálja, és szükség szerint orvosolja, amennyiben a panasz jellege ezt megengedi. Ha a Felhasználó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, akkor a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát telefonon közölt szóbeli panasz esetén a Felhasználónak legkésőbb az alábbi írásbeli panaszról szóló pontban meghatározott érdemi válasszal egyidejűleg megküldi, és a továbbiakban az írásbeli panaszra vonatkozó rendelkezések szerint jár el. A telefonon közölt szóbeli panaszt a Szolgáltató kötelezően egy egyedi azonosítószámmal látja el, ami a panasz visszakereshetőségét segíti. Ezt a számot a Szolgáltató a Felhasználóval köteles közölni.

A Szolgáltató az írásbeli panaszt a beérkezését követően harminc napon belül köteles megvizsgálni és érdemben megválaszolni, továbbá intézkedni arról, hogy a válasz a Felhasználóhoz eljusson. Ha a panaszt a Szolgáltató elutasítja, köteles álláspontját az elutasításra vonatkozó érdemi válaszában megindokolni. A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát a Szolgáltató köteles 5 (öt) évig megőrizni.

Amennyiben a Társaság és a Felhasználó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a felek közötti tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a Felhasználó számára:

panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál,

békéltető testület eljárásának kezdeményezése,

bírósági eljárás kezdeményezése.

Adatvédelem, adatkezelés

A Honlap külön adatvédelmi és adatkezelési szabályzattal rendelkezik, amelyet a Felhasználó a Termék(ek) a Honlapon történő megrendeléssel egyidejűleg elfogad és tudomásul vesz.

A Felhasználó – függetlenül attól a ténytől, hogy a Honlapon Regisztrált Felhasználó vagy csak látogató – a Honlap használatával kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Honlap marketing célokra felhasználjon cookie-kat (remarketing), amelyek segítségével a Honlap látogatóinak személyre szabott hirdetéseket tud a Társaság eljuttatni az interneten keresztül. A cookie-k olyan kisméretű szövegfájlok, melyeket a számítógép és a böngésző elment, ennek megtörténtéről a felhasználó a Társaságtól nem kap további értesítést. A Felhasználó a Google hirdetési beállítási oldalán a fenti cookie-k használatát letilthatja.

A felhasználó szavatossági nyilatkozatai

A Felhasználó a jelen ÁSZF elfogadásával szavatolja, hogy:

nagykorú, cselekvőképes személy, munkával megszerzett keresményével önállóan rendelkező 14. életévét betöltött kiskorú személy vagy jogi személy képviseletére jogosult képviselő;

elolvasta, megértette, a jelen ÁSZF tartalmát és feltételeit;

elolvasta és megértette a Társaság adatvédelemi szabályzatát;

a Szolgáltatás igénybevétele során felelősségteljes magatartást tanúsít, és más Felhasználókkal szemben jóhiszeműen, együttműködően és tiszteletteljesen viselkedik;

kártalanítja a Társaságot Harmadik Személyek részéről felmerülő minden olyan igénnyel szemben, amely a Honlap Felhasználó általi használatával, illetve a Társaság Szolgáltatásainak igénybevételével függ össze vagy abból ered, ideértve bármely természetű vagy fajtájú követelést, költséget, igényt, hiányt, kárt.

Amennyiben a Felhasználó bármely szavatossági nyilatkozata hamisnak bizonyul, úgy az súlyos szerződésszegésnek minősül, és a Társaság által nyújtott Szolgáltatás azonnali beszüntetését vonhatja maga után, illetőleg a Társaság az általa legmegfelelőbbnek ítélt szankció alkalmazására jogosult.

A Társaság jogai az internetes felület tartalmának védelme érdekében

A jelen ÁSZF és a Társaság szabályzatai a Társaság szellemi alkotásai. A Felhasználó minden külön jogcselekmény nélkül, az ÁSZF elfogadásával egyidejűleg a Társaságnak a szellemi alkotáshoz fűződő vagyoni és személyhez fűződő jogait elismeri, és azokat köteles tiszteletben tartani. A Társaság a fentiek szerinti jogai sérelme esetén a szellemi alkotások védelmére vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően jogosult eljárni.

A Felhasználó az ÁSZF elfogadásával tudomásul veszi, hogy a Társaság minden értesítés nélkül eltávolíthatja az olyan Felhasználói Tartalmat, anyagokat vagy anyagokra történő hivatkozást (linket), amelyeket a kizárólagos döntési jogkörében jogellenesnek, más személyiségi jogába ütközőnek, tisztességtelennek, fenyegetőnek, becsületsértőnek, rágalmazónak, obszcénnek vagy egyébként kifogásolhatónak talál, illetőleg amelyek megsértik vagy megszegik a Társaság vagy bármely Harmadik Személy szellemi alkotáshoz fűződő jogát, szerzői és szomszédos vagy egyéb tulajdonosi jogát.

A Társaság az általa legmegfelelőbb módon haladéktalanul szankcionálja a Honlap Szolgáltatásaival szemben tanúsított jogellenes vagy jogosulatlan tevékenységeket, amelyek különösen, de nem kizárólagosan az alábbiak lehetnek:

a Szolgáltatás bármely részének módosítása, adaptációja vagy visszafejtése;

a Társaság számítástechnikai rendszerébe történő jogosulatlan behatolás vagy behatolási kísérlet;

más Felhasználókról információ gyűjtése jogosulatlan célokból (ideértve a felhasználóneveket és/vagy e-mail címeket);

a Honlap bármely részének újraformázása vagy szerkesztése;

felhasználói azonosítók automatikus módszerekkel vagy csalárd, illetve tisztességtelen fondorlattal történő létesítése;

olyan anyagok rendelkezésre bocsátása, amelyek megsértik, visszaélnek vagy megszegik bármely más fél, illetőleg Harmadik Személyek szellemi alkotáshoz, nyilvánossághoz, magánélethez fűződő vagy egyéb más tulajdonosi jogát;

vírusok, férgek, hibák, trójai falovak vagy bármely más destruktív elemek közzététele vagy továbbítása;

olyan anyagok rendelkezésre bocsátása, amelyek jogellenesek vagy jogellenes tevékenységre buzdítanak, esetleg azt hirdetik.

A Társaság fenntartja magának a jogot, hogy minden további értesítés nélkül törölje azon Felhasználók tárolt Személyes Adatait, akik bármely más személy nevével, képmásával, e-mail címével vagy más személyes adatával, információjával visszaélnek, különösen, ha a Felhasználó által a Honlapon keresztül megjelenített tartalom:

védjegyet sért,

mai vagy történelmi – magyar vagy külföldi – közszereplő, közismert ember neve, kivéve, ha ez a felhasználó anyakönyvezett neve,

más személy jogos és méltányolható érdekeit sértő név,

obszcén vagy trágár kifejezés,

rasszista, mások vallását, nemzeti, nemzetiségi, szexuális vagy politikai és világnézeti hovatartozását gyalázó, sértő kifejezés és magatartás,

burkolt vagy nyílt reklámhordozónak tekinthető.

Irányadó jog, Jogviták rendezése

Az információs szolgáltatási jogviszonyra az ÁSZF és Magyarország jogszabályai az irányadók.

A szerződő felek minden, a jelen ÁSZF-el kapcsolatos jogvitában alávetik magukat az általános perrendtartási szabályok szerint illetékességgel és hatáskörrel rendelkező bíróság illetékességének.

Egyéb rendelkezések

Ha bármilyen hatáskörrel rendelkező illetékes bíróság szerint az ÁSZF bármely rendelkezése érvénytelen, semmis vagy végrehajthatatlan lenne, úgy ez csak arra a rendelkezésre vonatkozik, és nem jelenti az egész dokumentum érvénytelenségét, semmisségét vagy végrehajthatatlanságát, és minden egyéb rendelkezés érvényben és hatályban marad.

Az ÁSZF-ben, vagy jogszabály által biztosított valamely jog vagy jogorvoslat Társaság általi gyakorlásának elmulasztása nem jelenti az adott, vagy más jogról vagy jogorvoslatról való lemondást, továbbá ezen jog vagy jogorvoslat egyszeri vagy részleges gyakorlása sem gátolja meg az adott, vagy bármely más jog vagy jogorvoslat további gyakorlását.

A jelen ÁSZF -et, és az annak részét képező figyelemfelhívást, valamint a Társaság adatvédelmi szabályzatát elolvastam és megértettem, azt elfogadom.

 

 

Játékszabályzat

Dressa Online Fashion 2017. május 26.

1.   A nyereményjáték szervezője: A nyereményjáték szervezője a MONTONELLI Fashion Group Zrt. (Székhelye: 3200, Gyöngyös Batsányi u. 9..; Adószám: 25056668-2-10), továbbiakban Szervező.   

2. Játékosok körének meghatározása

2.1. Részvételre jogosult minden olyan nagykorú személy, aki állandó magyar lakcímmel vagy tartózkodási címmel, valamint az illetékes magyar hatóság által kiállított érvényes személyazonosító igazolvánnyal rendelkezik.

2.2. Részvételre nem jogosultak a MONTONELLI Fashion Group Zrt.  alkalmazottai és az általa meghatalmazott személyek, partnerek, szponzorok és azok családtagjai.

2.3. A nyereményjátékban történő részvétellel a résztvevő elfogadja és magára nézve kötelezőnek tekinti a játékszabályzatot.

3.  A Játékban való részvétel feltételei: A Szervező által meghirdetett, hivatalos Facebook oldalon indított (https://www.facebook.com/dressacom) nyereményjátékban való részvétel feltétele, hogy a Facebook Felhasználó a Szervező Facebook oldalára kikerülő játékfelhívás szerint járjon el. A Felhasználó nem végezhet olyan műveleteket, amelyek alkalmasak arra, hogy befolyásolják a nyereményjáték alakulását. A játékszabályzat ilyen jellegű megsértése esetén a Felhasználó a nyereményjátékból azonnal kizárásra kerül. A MONTONELLI Fashion Group Zrt. kizár minden felelősséget a nyereményjáték során megadott adatok valótlanságából vagy hibájából eredő viták, esetleges kár és költség tekintetében.

4. A nyereményjáték neve: Helly Hansen női táska

5.  A nyereményjáték időtartama: 2017.05.26. – 2017.06.02.

6.  A nyereményjáték leírása: A nyereményjáték időtartama alatt a képre reagálók közül sorsolás útján kerül kiválasztásra az a Felhasználó, aki megnyeri a Szervező által felajánlott 1 db Helly Hansen női táska terméket. A nyeremény tárgyát képező terméket a Szervező határozza meg, amelyet a játék során, a bejegyzésben közzé tesz.

7. Nyereménysorsolás módja: A nyertes véletlenszerűen kerül kiválasztásra a http://www.fanpagekarma.com/facebook-promotion alkalmazás segítségével.

8. Nyereménysorsolás időpontja: 2017.06.02. 15:00

9.  A nyertesek száma 1 fő / sorsolás

10. A nyertes kihirdetése, értesítése: Az adott játék lezárását követő 48 órán belül a Szervező a Dressa.hu Facebook oldalán közzéteszi a nyertes nevét, illetve a nyertest arra kéri, Facebook privát üzenetben vegye fel vele a kapcsolatot. A Szervező kizárja a felelősségét abban az esetben, ha a nyertes saját figyelmetlensége miatt nem értesül a nyeremény híréről. Amennyiben a nyertes nem jelentkezik 10 napon belül, akkor a nyereményjogosultság elvész.

11. Nyeremény kézbesítése: A nyeremény átvételének részleteit minden nyertessel Facebook privát üzenetben, majd e-mailben vagy telefonon egyezteti a Szervező. A Játékosok kötelesek együttműködni a nyeremények átvétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesznek eleget, és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át, és a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli ezzel kapcsolatban.

12. Egyéb rendelkezések: A nyeremény nem átruházható, és készpénzre nem váltható. A nyereményhez tartozó adó-, illetve járulékfizetési kötelezettség a Szervezőt terheli. A játékban való részvétellel a Felhasználó előzetesen hozzájárul ahhoz is, hogy amennyiben nyereményben részesül, a Szervező feltüntetheti a nevét a Dressa.hu hivatalos Facebook oldalán. A Szervező fenntartja a jogot jelen részvételi szabályzat módosítására, a játék időtartamának lerövidítésére vagy meghosszabbítására és egyéb változtatásokra.  

13. Magatartási szabályok, kizárás

13.1. A MONTONELLI Fashion Group Zrt. jogosult kizárni a nyereményjátékból azt a résztvevőt, aki manipulálja vagy megkísérli manipulálni a részvételi folyamatot, a nyereményjátékot, továbbá aki megszegi a Felhasználási Feltételekben meghatározott rendelkezéseket és a Honlapon előírtakat vagy bármilyen más tisztességtelen módon megpróbálja befolyásolni a nyereményjátékot (pl. a szoftver működésének megzavarása, a MONTONELLI Fashion Group Zrt. partnerei, szponzorai, valamint más résztvevők fenyegetése és zaklatása).

13.2. A MONTONELLI Fashion Group Zrt. fenntartja magának a jogot, hogy a résztvevőt mindenféle kötelezettség és következmény nélkül kizárja a nyereményjátékból, amennyiben a résztvevő vagy a nyereményjátékban történő részvétele bármely okból nem felel meg a Felhasználási Feltételekben előírt részvételi követelményeknek.

14. A nyereményjáték idő előtti befejezése

14.1. A MONTONELLI Fashion Group Zrt. fenntartja magának a jogot, hogy a nyereményjátékot bármikor előzetes bejelentés és az okok megjelölése nélkül megszakítsa vagy befejezze. Ezzel a lehetőséggel az Zrt. különösen olyan esetben élnek, ha technikai okokból (pl. vírus a számítógépes rendszerben, hiba a hard- és/vagy szoftverben) vagy jogi okokból a játék tisztességes lebonyolítása nem biztosítható. Ilyen esetben a MONTONELLI Fashion Group Zrt. fenntartja a nyereményjáték változtatásának jogát.

 

Budapest, 2017.05.26.